Artikler

Adgang
Fri adgang
Der er mange muligheder for at finde artikler.
  • Læs avisartikler både i helsbib.dk og i bibliotek.dk via link til Infomedia.
  • Bestil tidsskriftsartikler hos bibliotekaren.
  • Digital artikelservice og Videnskabelige artikler leveret fra Det Kongelige Bibliotek er midlertidigt ude af drift, fordi Det Kongelige Bibliotek indfører nyt bibliotekssystem.

Se muligheder for artikler mens Digital artikelservice er ude af drift

Se introduktion til Digital artikelservice på videoen youtube